C*H*A*N*R*O*E*U*N

Food for Thought, Thought for Action!

ថ្ងៃល្អរបស់នាយក្រឹនៈ​២៨​ឧសភាចូលរោងការ

4 Comments

អបអរសាទរនាយក្រឹន!

តារាកំប្លែង​ដែល​មាន​មាឌ​ល្អិត​តែមាន​​វាសនា​​ខ្ពស់​​គឺ​នាយក្រឹន​​នឹង​ក្លាយ​​ជា​កូន​កំលោះ​​ក្នុង​ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍​ជាមួយ​កូន​ក្រមុំដ៏​ស្រស់ស្អាត​នៅ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​​នៅថ្ងៃ​ទី​២៨ ឧសភាខាងមុខ។ សូមអានបន្ថែម


4 thoughts on “ថ្ងៃល្អរបស់នាយក្រឹនៈ​២៨​ឧសភាចូលរោងការ

  1. И придратся не к чему, а я так люблю покритиковать…

  2. Спасибо за статью, всегда рад почитать вас!

  3. congratulation Mr. Kren

  4. Мне кажется или автор что-то недоговаривает

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s