C*H*A*N*R*O*E*U*N

Food for Thought, Thought for Action!

ជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ៖ ស្ត្រីឆ្លងទន្លេ

4 Comments

Picture from clipartguide.com

ពេលព្រលប់មួយនៅដើមឆ្នាំ ២០០១​ សំលេងស្រែកយំដោយក្តីឈឺចាប់និងស្រែកយំហៅអោយគេជួយបានលេចចេញទីងងឹត មួយនៅប៉ែកខាងកើតនៃវត្តភ្នំ។​ សំលេងនោះគឺជាសំលេងស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែរៀបឆ្លងទន្លេ (សំរាលកូន)ដោយខ្លួនឯងដោយគ្មាន នរណាម្នាក់​និងអ្វីនៅជុំវិញខ្លួន។ អានរឿងទាំងមូល

អ្នកនិពន្ធៈ មិនស្គាល់

Thanks Kethya for sharing this story

4 thoughts on “ជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ៖ ស្ត្រីឆ្លងទន្លេ

  1. អរគុណបឿនដែលបានចូលទស្សនា។​ តើប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរឿង នេះ?

  2. If it was true then this is a Sad story.

    Hi Chanroeun, how do you laod Khmer fonts into wordpress?

  3. hello chanroeun how are you today

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s