C*H*A*N*R*O*E*U*N

Food for Thought, Thought for Action!

ជីវិតរបស់កញ្ញា ទូច ស៊ុននិច?

Leave a comment

ជីវិតជាសិល្បះករតាំងពីកុមារភាព​(នៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិ)

ការថតសំលេងនៅក្នុងស្ទីយ៉ូ

បទសំភាសជាមួយនឹងវិទ្យុសំលេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមទូរស័ព្ទ

បទភ្ជុំបិណ្ឌ

ជីវិតរស់មិនបានពាក់កណ្តាលជីវិតផង ក៏ត្រូវទទួលនូវការបាញ់ប្រហារ ដែលធ្វើអោយអាយុសង្ខារ ពាក់កណ្តាលរស់ ពាក់កណ្តាលស្លាប់។​ ទីបំផុតនៅសល់តែសំលេងបំពេរមនុស្សគ្រប់ៗគ្នា។​ តើនេះឬជាវាសនារបស់មនុស្សល្អ​ម្នាក់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s