C*H*A*N*R*O*E*U*N

Food for Thought, Thought for Action!

សិក្ខាបទមនុស្សល្អ The Duty of a Good Person

Leave a comment

Download ដោនឡូត​(PDF)

ចំណងជើង: សិក្ខាបទមនុស្សល្អ

អ្នកនិពន្ធ: អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស

ភាសា: ខ្មែរ

បោះពុម្ព:

ឯកសារ: PDF

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s