C*H*A*N*R*O*E*U*N

Food for Thought, Thought for Action!

វិធីរម្ងាប់សេចក្តីក្រោធ- How to Manage Your Anger

Leave a comment

ចំណងជើង: វិធីរម្ងាប់សេចក្តីក្រោធ

អ្នកនិពន្ធ: អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស

ភាសា: ខ្មែរ

បោះពុម្ព:

ឯកសារ: PDF

Download ដោនឡូត (256KB)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s