C*H*A*N*R*O*E*U*N

Food for Thought, Thought for Action!

វិធីបង្កើតការទុកចិត្ត How to Build Trust

5 Comments

Trust is a major brick in the foundation of interpersonal relationships, whether it is between parents and children, friends, or lovers.

It is just as easy to build trust as it is to break it down on a daily basis.

If your interpersonal relationships are plagued by that deadly element called “suspicion,” then you might find success if you put effort toward trust-building.

Here are 7 steps to build trust

STEP 1) Envision Trust

Clarify exactly what you want. Get motivated with a clear picture of the value of building trust. Affirm what it will take to create trust. Start with the end in mind.

STEP 2) Listen Fully

Allow yourself to listen completely to others. Listening leads to understanding which causes trust. Use what you hear to adjust your trust-building activities. Keep opening yourself and listening.

STEP 3) Open Yourself

Discover what it takes for you to be open with others in your workplace. Build inner compassion for those you fear or dislike. Reveal more of yourself and model the openness you desire from others.

STEP 4) Appreciate Others

Learn how to appreciate others effectively such that you encourage desired behaviours and strengthen mutual trust. Notice the enormous impact of appreciation.

STEP 5) Be Reliable and Consistent

Upgrade your reliability and consistency to sustain high trust levels. Raise your awareness of your behaviours that threaten trust. Learn valuable techniques for reducing your own unintended breaking of trust.

STEP 6) Converse Frankly

Plan and carry out constructive conversations with key people with whom you are building trust. Build stronger foundations of trust. Mend past misunderstandings. Engage in building trust.

STEP 7) Notice the Difference

Become aware of the subtle and the obvious changes you have created throughout the course. Celebrate your success! Thank yourself. Be grateful for the challenges and the support you received. Commit to continuing to build trust.

 

5 thoughts on “វិធីបង្កើតការទុកចិត្ត How to Build Trust

 1. why you don’t write khmer???
  why you write Englsih?
  I had wonder when I visited your website។
  សំនួររបស់ខ្ញុំបានឆ្លល់ពេលដែល
  ខ្ញុំបានចូលមកដល់វិបសាយរបស់អ្នកមកម្ល៉េះ។
  ខ្ញុំគិតថាអ្នកសរសេរជាភាសាអង់គ្េលសសំរាប់តែអ្នកចេះភាសាអង់
  គ្លេស
  ចុះចំនែកអ្នកដែលមិនសូវចុះវិញនោះ?
  ពិតណាស់ពូកគេចង់មើលរបស់អ្នកណាស់ប៉ុន្តែពេល
  ចូលមកដល់ភ្លាមក៏ចង់គាំងព្រោះអ្នកមិនបានសរសេរជាភាសាជាតិខ្លូន។
  តើភាសូមសំនូមពរកូនសំនួរមួយបានទេ?
  ភាសូមអោយអ្នកសរសេរជាភាសាខ្មែរវិញបានទេ?
  កុំថាឡើយអ្នកផ្សេងដែលមិនចេះអានសូម្បីតែភាក៏មិនចេះអានដែរ។
  មិនបានដាក់ខ្លួនទេ។ភាចង់អានរបស់អ្នកណាស់ណា។
  ចៀសវាងអ្នកដែលចង់អានហើយបែរជាខកបំនង។
  នេះជាកូនសំនួមពររបសភា។

 2. thanks for sharin’. make the others trust on us seem easy… but, i really don’t know i can do it or not!!!

 3. Thanks for allow people to understand
  writing in english to, and learn the importance for other languages as yours

  the best

 4. Pingback: Building Trust! « Ozgecan Yasat's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s