C*H*A*N*R*O*E*U*N

Food for Thought, Thought for Action!

សមាវាចារ-Right Speech

Leave a comment

១.​ និយាយក្នុងកាលដែលគួរនិយាយ
២.​ និយាយដោយពាក្យពិត
៣.​ និយាយដោយពាក្យពិរោះ​ ទន់ភ្លន់
៤.​ និយាយពាក្យដែលមានប្រយោជន៍
៥. និយាយប្រកបដោយចិត្តមេត្តា
…..ការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ឋ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s